Info Pemesanan

  • (0274) 373263
  • 0817 270 787
  • suaraaisyiyah@aisyiyah.or.id

Majalah Suara 'Aisyiyah Edisi 12, Desember 2019

Tema : Kokohkan Dakwah Islam Berkemajuan

Kata wasaṭiyyah   sangat familiar digunakan oleh berbagai pihak yang memilih cara beragama wasaṭ, tengahan, maupun moderat, meskipun kata yang berasal dari bahasa Arab itu hingga saat ini belum diserap dalam bahasa Indonesia. Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berperan dalam dakwah Islam Wasaṭiyyah bukan semata-mata karena sebaik-baik urusan adalah urusan yang di tengah, melainkan karena rasionalitas tertentu, yaitu pandangan fundamental tentang Islam sebagai risalah  raḥmatan lil-‘âlamîn (agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam).

‘Aisyiyah berupaya mengembangkan sikap wasaṭiyyah agar masyarakat menerapkan nilai-nilai Islam yang terhindar dari kecenderungan sikap konservatif maupun liberal. Dengan bekal ini ‘Aisyiyah dapat membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghargai harkat dan martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjunjung tinggi akhlak mulia.

Kompleksnya penjelasan tentang Islam Wasaṭiyyah inilah yang mendorong kami   mengangkat tema “Muhammadiyah-‘Aisyiyah dalam Gerakan Islam Wasaṭiyyah”. Pembahasan paradigma, konsep, dan teologi Islam Wasaṭiyyah kami paparkan dalam rubrik Hikmah dan Qaryah Thayyibah. Sikap Islam Wasaṭiyyah sebagai sikap organisasi Muhammadiyah-’Aisyiyah kami paparkan dalam rubrik Tajuk, Liputan Utama, Idea. Sementara itu, persoalan implementasi Islam Wasaṭiyyah kami paparkan dalam rubrik Kalam, Keluarga Sakinah, Idea, Konsultasi Kak ‘Aisy, Cakrawala, dan Aksara.

Terdapat persoalan penting tentang Tanwir II ‘Aisyiyah yang kami paparkan dalam rubrik Harmoni dan Dinamika organisasi. Selain itu, berbagai isu yang urgen Anda ikuti kami paparkan dalam rubrik Edukasiana, Cakrawala, Kesehatan, Inspirasi, dan Sungging-Singgung. 

Selamat membaca. Semoga dengan dakwah Islam Wasaṭiyyah dapat tercapai masyarakat yang damai dan kondusif untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Salam hangat!

Mari jadikan Majalah Suara ‘Aisyiyah sebagai bacaan wajib warga ‘Aisyiyah!

                                                                                           Redaksi