Kategori: Model Islam Wasatiyyah

Paradigma Islam Wasatiyyah (Part 2)

Pandangan Fundamental Islam Raḥmatan lil ‘Âlamîn Model Islam Wasaṭiyyah menggunakan pandangan fundamental tentang Islam sebagai risalah  raḥmatan lil-‘âlamîn (agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam) yang ditegaskan dalam Q.S. al-Anbiya’ (21): 107. Dalam ayat...

Paradigma Islam Wasaṭiyyah (Part 1)

Oleh : Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. (Wakil Ketua Majelis Tarjih & Tajdid PP Mujammadiyah dan Dosen Fakultas Syarih dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) Islam Wasaṭiyyah, menurut pengertian yang dikembangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam...